1) چون در این مناطق برنج کاران از آب چشمه های طبیعی و چشمه های معدنی کوه های هزار مسجد و آسلمه استفاده می کنند

2) همینطور کودهای حیوانی مرغوب منطقه باعث شده است که این برنج دارای عطر و طعمی بی نظیر در کیفیت باشد و  به عنوان یکی از نادرترین و بهترین برنج های ایران نام بگیرد

3) مهمترین عامل دیگر جوان بودن زمین های شالیزار است. مدت زیادی از کشت برنج در خراسان نمی گذرد به همین خاطر زمین های کشاورزی از قدرت کافی برخوردارند و نیاز زیادی به کود شیمیایی نیست.

4) برنج های کلات و درگز جزء محصولات سورت شده نمی باشند . ضمنا با توجه به خشک سالی اخیر ، میزان شکستکی در این برنج افزایش پیدا کرده است .